Javna rasprava o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna PPUOP

Javna rasprava

1. dio

2. dio

3. dio

4. dio

Općina Postira

Polježice 2, Postira

OIB: 68673526421

Telefoni

021 632 133

021 717 910

Fax

021 632 133

E-mail

info@opcina-postira.hr