Poslovnik vijeća

Na temelju članka 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 139. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine br. 144/12) te članka 32. Statuta Općine Postira (Službeni glasnik br. 3/09) Općinsko vijeće Općine Postira na 29. sjednici održanoj 4.travnja. 2013. godine donosi

PREUZMITE POSLOVNIK 2013

 

Na temelju članka 54. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br.144/12), članka 139. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine br. 144/12) te članka 32. Statuta Općine Postira (Službeni glasnik br. 3/13) Općinsko vijeće Općine Postira na 2.sjednici održanoj 7.kolovoza. 2013. godine donosi

Odluka o I. ID Poslovnika Općinskog vijeća Općine Postira

 

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), i članka 32. Statuta Općine Postira (Službeni glasnik br. 3/13, 6/13 i 5/20), Općinsko vijeće Općine Postira na svojoj 30. sjednici održanoj 09.04.2021. godine donijelo je

Odluka o II. ID Poslovnika Općinskog vijeća Općine Postira.

Općina Postira

Polježice 2, Postira

OIB: 68673526421

Telefoni

021 632 133

021 717 910

Fax

021 632 133

E-mail

info@opcina-postira.hr