Pošalji priču ili foto

Proračun 2012

Proračun 2012

Temeljem Zakona o Proračunu (Narodne novine br.87/08), i članka 32. Statuta općine Postira (Službeni glasnik općine Postira br.03/09),Općinsko vijeće Općine Postira na svojoj  22.sjednici, održanoj dana 21. prosinca 2011.godine,donosi :

PRORAČUN OPĆINE POSTIRA ZA 2012. GODINU I  PROJEKCIJE ZA  2013. I 2014.GOD.

Članak 1.

1.Proračun Općine Postira za  2012.godinu sadrži slijedeće:

      –  PRIHODE I PRIMITKE  U IZNOSU  OD  11.232.000 KN
      –  RASHODE I IZDATKE  U IZNOSU  OD  11.232.000 KN

2.Projekcija Proračuna općine Postira za 2013.godinu sadrži slijedeće:

-  PRIHODE I PRIMITKE  U IZNOSU OD  10.300.000 KN
-  RASHODE I IZDATKE  U IZNOSU OD  10.300.000 KN

3.Projekcija Proračuna  općine Postira za 2014.godinu,sadrži slijedeće:

  –  PRIHODE I PRIMITKE U IZNOSU OD 11.000.000 KN
  –  RASHODE I IZDATKE U IZNOSU OD 11.000.000 KN
    

Članak  2.

Prihodi I primici, te rashodi i izdaci  Proračuna općine Postira za 2012.god., kao i Projekcije proračuna za 2013. i 2014.god.utvrđeni su u Bilanci prihoda I rashoda  Općine Postira, i to u – Općem dijelu ( po ekonomskoj klasifikaciji- prihodi i rashodi), kao i u Posebnom dijelu (po funkcijskoj klasifikaciji-samo rashodi za 2012.),  kako slijedi u tabelarnim prikazima:

 

Članak   3.

 Proračun općine Postira za 2012.god.,kao i projekcije proračuna za 2013. i 2014.god. stupaju  na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku općine Postira.

Ur.broj: 2104-05-03-11-01
Klasa: 021-04/11-01/33

                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                                            OPĆINE POSTIRA:
                                            Marko Radić    

U Postira, 21.prosinca 2011.god.                                

Proračun za 2012.
Naslov: Proračun za 2012. (333 clicks)
Caption:
Filename: proracun-2012.pdf
Size: 137 kB