REPUBLIKA  HRVATSKA

ŽUPANIJA SPLITSKO DALMATINSKA

             OPĆINA POSTIRA

KLASA    : 021-04/13-01/10

URBROJ : 2104-05-03-13-01

Postira, 5.travnja.2013.god.

 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11 i 144/12) i članka 32. Statuta Općine Postira (Službeni glasnik Općine Postira br.3/09) Općinsko vijeće Općine Postira na 29. sjednici održanoj 4.travnja. 2013.,  donosi

 

STATUT OPĆINE POSTIRA

 

 

I.  OPĆE ODREDBE

 

Članak  1.

Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Postira, njezina obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine Postira, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Postira.

 

Članak 2.

 

Općina Postira je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Općina  Postira nalazi se na sjevernom i središnjem dijelu otoka Brača i obuhvaća naselja Postira i Dol, a u sastavu je Splitsko-dalmatinske županije.

Granice područja Općine Postira čine katastarske granice K.O. Postira i K.O. Dol.

 

 

 

Članak 3.

Općina Postira je pravna osoba.

 

Sjedište Općine Postira je u Postirima, Polježice 2.

 

 

II. OBILJEŽJA OPĆINE POSTIRA

 

Članak 4.

Općina Postira ima grb i zastavu.  

 

Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se Općina Postira i izražava pripadnost Općini Postira.

Način uporabe i zaštita obilježja Općine Postira utvrđuje se posebnom odlukom  Općinskog načelnika, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom

 

Članak 5.

Grb Općine Postira je poluokrugli štit u plavom polju, na valovitom moru, u desno jedreći trojarbolni smeđi jedrenjak, zlatnih/ žutih jedara, sa tri zlatno-žutim trokutastim zastavicama, lijevo na zelenoj hridi srebreno/bijeli utvrđeni grad sa kulama.

 

 

Članak 6.

Zastava Općine Postira je jednobojna plave boje, dimenzija omjera dužine i širine; 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom.

 

           

Članak 7.

 

            Dan Općine Postira je 16.srpnja., blagdan Gospe Karmelske, koji se svečano slavi kao općinski blagdan.

 

Članak 8.

 

            Općina Postira ima pečate prema tijelima kako slijedi:

- pečat Općinskog vijeća,
- pečat Općinskog načelnika,
- pečat Jedinstvenog upravnog odjela .

Veliki pečati su promjera 38 mm, a mali pečati promjera 25 mm.
Sadržaj pečata navedenih u stavku 1. i stavku 2. ovog članka, propisan je posebnim propisom tijela državne uprave.

 

 

III. JAVNA PRIZNANJA

 

Članak 9.

 

Općinsko vijeće Općine Postira odlučuje o dodjeli nagrada i javnih priznanja Općine Postira.

Općinsko vijeće Općine Postira će posebnom odlukom dodjeljivati nagrade i druga javna priznanja građanima i pravnim osobama za naročite uspjehe na svim područjima gospodarskog i društvenog života od značenja za Općinu.

 Općinsko vijeće svojom odlukom uređuje uvjete za dodjeljivanje javnih priznanja, njihov izgled i oblike, kriterij i postupnosti njihove dodjele te tijela koje provode postupak i dodjeljuju priznanja.

Članak 10.

 

Općinsko vijeće Općine  može pojedinu osobu koja je zaslužna za Općinu Postira proglasiti počasnim građaninom.

Počašću se ne stječu posebna prava odnosno obveze. Počast  se može opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim počasti.

 

 

 

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE

(REGIONALNE)  SAMOUPRAVE

 

Članak 11.

 

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina Postira uspostavlja i održava suradnju  s drugim jedinicama lokalne  samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

 

Članak 12.

Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

 

Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća

 

Članak 13.

Sporazum  o suradnji Općine Postira i općine ili grada druge države objavljuje se u Službenom glasniku Općine Postira.

 

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

 

Članak 14.

Općina Postira je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te  podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine Postira.

 

 

Članak 15.

Općina Postira u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni  državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

-          raspolaže, upravlja i koristi imovinu u vlasništvu Općine,

-          promiče društveni i gospodarski napredak radi vrednovanja lokalnih    

-          posebnosti i poštivanja prirodnih i prostornih mogućnosti,

-          vodi brigu o potrebama i interesima stanovnika u oblasti predškolskog uzrasta,

odgoja i osnovnog obrazovanja, primarne zdravstvene zaštite, kulture, tjelesne       kulture i športa,

-          osigurava uvjete za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom i unapređenje i zaštitu prirodnog okoliša,

-          obavlja poslove u svezi s poticanjem poduzetničkih aktivnosti i korištenja  prostora u vlasništvu Općine,

-          osigurava uvjete za održivi razvitak komunalnih djelatnosti, vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti stanovanja, komunalnim objektima,

-          organizira obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti,

-          osniva pravne osobe radi ostvarivanja gospodarskih, društvenih,             

       komunalnih, socijalnih i drugih interesa i potreba stanovništva,

-          obavlja razrez i naplatu prihoda koji pripadaju Općini Postira,

-          potiče primjenu djelotvornih mjera radi zaštite životnog standarda i 

      zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba i obavlja poslove socijalne skrbi,

-          potiče aktivnosti udruga građana,

-          promiče očuvanje prirodne baštine, povijesnog, kulturnog i

      graditeljskog nasljeđa,

-          osigurava uvjete za protupožarnu i civilnu zaštitu,

-          osigurava uvjete za zaštitu potrošača,

-          donosi proračun Općine Postira,

-          obavlja redarstvene poslove radi očuvanja komunalnog reda,

-          obavlja i uređuje druge poslove koji su u neposrednoj svezi s interesima općinske zajednice za njezin gospodarski, društveni i socijalni napredak,

-          daje novčanu potporu studentima I đacima  u skladu sa proračunskim mogućnostima.

Poslovi iz stavka 1. ovoga članka podrobnije se utvrđuju aktima u okviru djelokruga tijela Općine Postira u skladu sa zakonom.

 

Općina Postira obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

 

Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

             

Članak 16.

Općina Postira može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 15. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

 

Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, temeljem koje Općinski načelnik sklapa sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo

Članak 17.

Općinsko vijeće Općine Postira, može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave prenijeti na Županiju splitsko-dalmatinsku, u skladu sa njezinim Statutom, koji se odnose na

-          školstvo,

-          zdravstvo,

-          prostorno i urbanističko planiranje,

-          gospodarski razvoj,

-          promet i prometnu infrastrukturu.

Postupak iz stavka 1. ovoga članka, Općina Postira može pokrenuti i zajedno s drugim općinama i gradovima.

 

 

 

VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

 

Članak 18.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

Članak 19 .

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine Postira, o prijedlogu općeg akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine Postira kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

 

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina vijećnika, Općinski načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području Općine Postira i 20% ukupnog broja birača  Općine Postira.

 

Članak 20.

Osim slučajeva iz članka 19. ovog Statuta referendum se raspisuje i za opoziv Općinskog načelnika i njegovog zamjenika, ako raspisivanje referenduma predloži 20% ukupnog broja  birača Općine Postira.

            Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja da li je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača.

            Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača Općinsko vijeće raspisuje referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanje odluke središnjeg ureda državne uprave.

            Ako  se na referendumu donese odluka o opozivu  Općinskog načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog načelnika.

                                                                 

Članak 21.

 

Općinsko vijeće dužno se izjasniti o podnesenom prijedlog propisanog broja članova predstavničkog tijela, Općinskog načelnika ili većine vijeća mjesnih odbora i ako prijedlog prihvati, u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga donijeti odluku o raspisivanju referenduma.

Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložio propisani broj birača, predsjednik Općinskog vijeća u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga dostavlja prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Općinsko vijeće će u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga raspisati referendum.

 

Članak 22.

Odluka o raspisivanju referenduma  sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

 

Članak 23.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Općine Postira, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

 

Članak 24.

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 19. ovog Statuta obvezatna je za Općinsko vijeće.

 

Članak 25.

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru  zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

 

Članak 26.

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

 

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća i Općinski načelnik.

 

Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od  60 od dana zaprimanja prijedloga.

 

Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

 

Članak 27.

Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća.

 

Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih u popis birača  za čije područje je sazvan zbor građana.

 

Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

 

Članak 28.

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

 

Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine.

 

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.

 

Članak 29.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine Postira kao i na rad Jedinstvenog upravnog odjela, te na nepravilan odnos zaposlenih  kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

 

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine Postira, odnosno pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

 

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Općine, te ukoliko postoje tehničke pretpostavke, sredstvima elektroničke komunikacije.

 

VII. TIJELA  OPĆINE POSTIRA

 

Članak 30.

Tijela Općine Postira su Općinsko vijeće i  Općinski načelnik.

 

  1. OPĆINSKO VIJEĆE

 

Članak 31.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine Postira, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

 

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su Općinskog načelnika.

 

Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.

 

Članak 32.

Općinsko vijeće donosi:

-       Statut Općine Postira,

-       Poslovnik o radu,

-       odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Postira,

-       proračun i odluku o izvršenju proračuna,

-       godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

-       odluku o privremenom financiranju

-       odluku o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Općine Postira u visini pojedinačne vrijednosti više od 70.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje odnosno nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa Zakonom,

-       prijedlog odluke o promjeni granice Općine Postira,

-       uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,

-       osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za  Općinu Postira,

-       daje prethodne suglasnosti na statute  ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,

-       donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne  samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,

-       raspisuje lokalni referendum,

-       bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,  

-       bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,

-       odlučuje o pokroviteljstvu,

-       donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,

-       imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,

-       donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

 

U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za Općinu Postira. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Općinskog vijeća.

 

Članak 33.

Općinsko vijeće ima predsjednika i  potpredsjednika.

 

Potpredsjednik se u pravilu bira sukladno strukturi Općinskog vijeća.

 

Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna  i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednik  imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.

 

Članak 34.

Predsjednik Općinskog vijeća:

-       zastupa Općinsko vijeće,

-       saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,

-       predlaže dnevni red Općinskog vijeća,

-       upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

-       brine o postupku donošenja odluka i općih akata,

-       održava red na sjednici Općinskog vijeća,

-       usklađuje rad radnih tijela,

-       potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,

-       brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,

-       brine se o zaštiti prava vijećnika,

-       obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

 

Predsjednik  Općinskog vijeća dostavlja statut, poslovnik, proračun i druge opće akte predstojniku ureda državne uprave u županiji s izvatkom iz zapisnika  u roku od 15 dana od dana donošenja, te bez odgode Općinskom načelniku.

 

 

Članak 35.

 

Općinsko vijeće čini 11 vijećnika.

 

Članak 36.

Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine a počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora

 

Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.

 

Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

 

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

 

Članak 37.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

-       ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,

-       ako je pravomoćnom sudskom odlukom  potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,

-       ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,

-       ako mu prestane prebivalište s područja Općine,

-       ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,

-       smrću.

Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva.

 

Članak 38.

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

 

Vijećnik je dužan u roku od 8 dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o tome obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka.

 

Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 7. ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.

Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća, a mirovanje mandata počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku.

Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku Općinskog vijeća.

 

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

 

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

 

Članak 39.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

-       sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća,

-       raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća,

-       predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,

-       postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća,

-       postavljati pitanja Općinskom načelniku i zamjeniku,

-       sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,

-       prihvatiti se članstva u  najviše 3 radna tijela u koje ga izabere Općinsko vijeće,

-       tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Općine te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge,

-       uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost.

 

Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća.

 

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

 

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.

 

 

Članak 40.

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

 

Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća (u nastavku teksta: nositelji političkih dužnosti) u obavljanju njihovih dužnosti.

 

1.1.  RADNA TIJELA

 

Članak 41.

Radna tijela Općinskog vijeća su:

-       Komisija za izbor i imenovanja,

-       Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,

-           Mandatna komisija.

 

Članak 42.

Komisija za izbor i imenovanja, predlaže:

-       izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,

-       izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,

-       imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća,

-       propise  o primanjima vijećnika, te naknade troškova vijećnicima za rad u Općinskom vijeću.

 

Članak 43.

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:

-       predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,

-       predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,

-       razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom vijeću,

-       obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

 

Članak 44.

Mandatna komisija:

-       na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,

-       obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

-       obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika po sili zakona, o mirovanju mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti te o zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinje obavljati vijećničku dužnost,

-       obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,

 

Članak 45.

Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.

 

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama.

 

2. OPĆINSKI NAČELNIK

 

Članak 46.

Općinski načelnikzastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

Mandat  Općinskog načelnika traje četiri godine, a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog Općinskog načelnika.

 

 

U obavljaju izvršne vlasti Općinski načelnik:

-       priprema prijedloge općih akata,

-       izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,

-       utvrđuje prijedlog proračuna Općine Postira i izvršenje proračuna,

-       upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine Postira u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,

-        odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Općine Postira pojedinačne vrijednost do najviše 70.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,

-       upravlja prihodima i rashodima Općine Postira,

-       upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine Postira,

-       odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine Postira i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina Postira,

-       imenuje i razrješava predstavnike Općine Postira u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Općina Postira, trgovačkih društava u kojima Općina Postira ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Općina Postira osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,

-       donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine Postira,

-       imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela,

-       imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

-       utvrđuje plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Postira,

-       predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

-       razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,

-       obavlja poslove gospodarenja nekretninama do osnivanja fonda za gospodarenje nekretninama,

-       donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,

-       sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,

-       donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,

-       daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,

-       do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,

-       provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Postira u skladu s posebnom odluku Općinskog vijeće o poslovnim prostorima,

-       organizira zaštitu od požara na području Općine Postira i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara ,

-       usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine Postira u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Postira, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini,

-       nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,

-       donosi odluku o  kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,

-       daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

-       obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  mjesnih odbora,

-       obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

 

Općinski načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3. podstavka 8. ovog članka tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje.

Općinski načelnik dostavlja odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. podstavka 9. Općinskom vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja i objavljuje se u Službenom glasniku Općine Postira.

 

 

 

Članak 47.

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata  upravnih tijela Općine Postira.

 

Članak 48.

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje  srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekućegodine.

 

Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od Općinskog načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

 

Općinski načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko  jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

 

Općinsko vijeće ne može zahtijevati od Općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

 

Članak 49.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Postira:

-       ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća u roku od 8 dana od dana donošenja, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, Općinski načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti  predstojnika ureda državne uprave u  županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta,

-       ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća.

 

Članak 50.

Općinski načelnik ima zamjenika, koji zamjenjuje Općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju  svoje dužnosti.

             

Članak 51.

Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

 

Zamjenik  Općinskog načelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa Općinskog načelnika.

 

Članak 52.

Općinski načelnik i zamjenik Općinskognačelnika sami odlučuju da li će dužnost obavljati profesionalno ili volonterski, o čemu daju izjavu u zakonskom roku.

 

Članak 53.

Općinskom načelniku i zamjeniku  mandat prestaje po sili zakona:

- danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

- danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,

- danom prestanka prebivališta na područja Općine Postira,

- danom prestanka hrvatskog državljanstva,

- smrću.

            U slučaju prestanka mandata Općinskog načelnika prije isteka 2 godine mandata pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Postira u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata Općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog Općinskog načelnika.

            U slučaju prestanka mandata Općinskog načelnika nakon isteka 2 godine mandata, dužnost Općinskog načelnika do kraja mandata obnaša zamjenik koji je izabran zajedno s njim.

 

 

Članak 54.

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati u postupku propisanom člankom 20. ovog Statuta.

 

 

VII. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNE/NIH  MANJINE/NA

 

Članak 55.

Pripadnici nacionalnih manjina u Općini Postira sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina.

 

Članak 56.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Općini Postira imaju pravo:

-       predlagati tijelima Općine Postira mjere za unapređivanje položaja nacionalnih manjina u Općini Postira, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu;

-       isticati kandidate za dužnosti u tijelima Općine Postira;

-       biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radno tijelo Općinskog vijeća, a tiče se položaja nacionalne manjine;

 

Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz stavka 1. uredit će se poslovnikom Općinskog vijeća Općine Postira.

 

 

 

Članak 57.

Općinski načelnikje dužan u pripremi prijedloga općih akata od vijeća nacionalnih manjina, odnosno predstavnika nacionalnih manjina osnovanih za područje Općine Postira, zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina.

 

Članak 58.

Na području Općine Postira, pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo koristiti i isticati simbole i zastave nacionalne manjine.

 

Zastava nacionalne manjine može se uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu Općine Postira isticati na poslovnim zgradama u kojima nacionalna manjina ima sjedište  i u svečanim prigodama značajnim za nacionalnu manjinu.

 

Članak 59.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu u službene svrhe upotrebljavati i

druge simbole i znamenja svoje nacionalne manjine  i to:

-       u sastavu svojih pečata i žigova,

-       u natpisnim pločama na poslovnim zgradama u kojima imaju sjedište te u službenim i svečanim prostorijama,

-       u zaglavljima službenih akata koje donose.

 

Članak 60.

U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu može se izvoditi himna i/ili

svečana pjesma nacionalne manjine.

 

Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme nacionalne manjine, obvezatno se izvodi himna Republike Hrvatske.

 

 

Članak 61.

Općina Postira, u skladu s mogućnostima financijski pomaže rad kulturnih i drugih udruga koje osnivaju pripadnici nacionalnih manjina, radi očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta.

 

Općina Postira osigurava sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina i pripadnika nacionalne manjine.

 

VIII. UPRAVNA TIJELA

 

Članak 62.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Postira, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel općine Postira.

 

Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

 

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik.

 

Članak 63.

Jedinstveni upravni odjel u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršava i nadzire provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Općine, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzima propisane mjere.

 

Članak 64.

Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovora Općinskom načelniku.

 

Članak 65.

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela, osiguravaju se u Proračunu Općine Postira, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

 

 

IX. JAVNE SLUŽBE

 

Članak 66.

Općina Postira u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

 

Članak 67.

Općina Postira osigurava obavljanje  djelatnosti iz članka 66. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.

 

Općinski načelnik imenuje i razrješava predstavnike jedinice lokalne samouprave u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba koji je osnivač Općina Postira.

 

Obavljanje određenih djelatnosti Općina Postira može povjeriti  drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.

 

X. MJESNA SAMOUPRAVA

 

Članak 68.

Na području Općine Postira  mogu se osnivati  mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

 

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

 

Mjesni odbor je pravna osoba.

 

Članak 69.

Mjesni odbor na području Općine Postira je Mjesni odbor Dol

 

Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća  i prikazuju se na kartografskom prikazu  koji je sastavni dio te odluke.

 

Članak 70.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10 % građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije i udruženja građana, te Općinski načelnik.

 

U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku Općinskom načelniku.

 

Članak 71.

Općinski načelnik  u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku  utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

 

Ukoliko Općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i  po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana  dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

 

Pravovaljani prijedlog Općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

 

Članak 72.

U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.

 

Članak 73.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

 

Članak 74.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

 

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća  mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

 

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora i pitanja vezana uz obavljanje dužnosti članova vijeća mjesnog odbora uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

 

Članak 75.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinski načelnik  u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 15 dana  od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.

 

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

 

Članak 76.

Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika, 5  članova.

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.

 

 

Članak 77.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava većinom glasova svih članovana vrijeme od četiri godine.

 

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

 

Članak 78.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora,  poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.

 

 

Članak 79.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju  zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području

 

Članak 80.

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

 

Članak 81.

Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija  pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće.

 

Članak 82.

Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove građana.

 

Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

 

Zbor građana  vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

 

Članak 83.

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora  obavlja Jedinstveni upravni odjel na način propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način rada Jedinstvenog upravnog odjela općine Postira.

 

Članak 84.

Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora  mogu dati tijela mjesnog odbora i Općinski načelnik.

 

O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje  građana mjesnog odbora za koje se traži  promjena područja.

 

Članak 85.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik.

 

Općinski načelnik može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.

           

XI. IMOVINA  I  FINANCIRANJE  OPĆINE POSTIRA

 

Članak 86.

           

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini Postira, čine imovinu Općine Postira.

 

 

 

Članak 87.

Imovinom Općine upravljaju Općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog domaćina.

 

Općinski načelniku postupku upravljanja imovinom Općine Postira donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Postira.

 

Članak 88.

Općina Postira ima  prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

 

Prihodi Općine Postira su:

-       općinski porezi, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odluka Općinskog vijeća,

-       prihodi od stvari u vlasništvu  Općine Postira i imovinskih prava,

-       prihod od  trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine Postira odnosno u kojima Općina ima udjele ili dionice,

-       prihodi od koncesija,

-       novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina Postira u skladu sa zakonom,

-       udio u zajedničkim porezima sa Županijom splitsko dalmatinskom i Republikom Hrvatskom, te dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,

-       sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,

-       drugi prihodi određeni zakonom.

 

Članak 89.

Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Općine Postira iskazuju se u proračunu Općine Postira.

 

Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazani po izvorima iz kojih potječu.

 

Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

 

Članak 90.

Proračun Općine Postira i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

 

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

 

 

Članak 91.

Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

 

Ukoliko se  proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

 

Članak 92.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

 

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisanom za donošenje proračuna.

 

Članak 93.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine Postira nadzire Općinsko vijeće.

 

Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine Postira nadzire Ministarstvo financija.

 

 

XII. AKTI OPĆINE

 

Članak 94.

Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju  proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.

           

Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

 

Članak 95.

Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.

 

Članak 96.

Radna  tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.

 

 

 

 

 

 

 

Članak 97.

Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 94. ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela.

 

Članak 98.

Jedinstveni upravni odjel općine Postira u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba ( upravne stvari).

 

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Županije splitsko dalmatinske.

 

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

 

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

 

Članak 99.

Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza općinskih poreza, doprinosa i naknada donose se u skraćenom upravnom postupku.

 

Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i  pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je Općina Postira osnivač.

 

Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

 

Članak 100.

Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom djelokrugu Općinsko vijeće i Općinski načelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

 

 

Članak 101.

Detaljnije odredbe o aktima Općine Postira i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća.

 

Članak 102.

Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju  u Službenom glasniku Općine Postira.

 

Opći akti stupaju na snagu osmog  dan od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu dan nakon objave.

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

 

 

 

XIII. JAVNOST RADA

 

Članak 103.

Rad Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i  Jedinstvenog upravnog odjela  je javan.

 

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

 

Članak 104.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:

-       javnim održavanjem sjednica,

-       izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

-       objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasniku Općine Postira.

 

Javnost rada Općinskog načelnika osigurava se:

-       izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

-       objavljivanjem općih akata i drugih akata u Službenom glasniku Općine Postira.

 

Javnost rada Jedinstvenog upravnog odjela  osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

 

XIV. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

 

Članak 105.

Način djelovanja Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.

 

Članak 106.

 

Općinsko vijeće posebnom odlukom propisuje tko se smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju javne vlasti te uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javne vlasti.

 

 

 

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 107.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, Općinski načelnik i Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća.

 

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

 

Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

 

Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

 

Članak 108.

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju  Statuta Općine Postira (Službeni glasnik Općine Postira 3/09) i zakona, uskladit će se  s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom propisanom roku.

             

 

Članak 109.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Postira, osim odredbi  članka 32.stavak 1. podstavak 7,članka 38. i 46. koje stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih slijedećih općih i redovnih izbora za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.

            Članak 37. stavak 2. stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

 

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Postira (Službeni glasnik Općine Postira 3/09).

 

 

 

 

                                                                                  Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                          Marko Radić v.r.                                                                  

 

 

Statut 2013